Inenten van konijnen

Alles over konijnen

Inenten van konijnen

Myxo­ma­tose

Sinds de jaren vijftig is Myxo­ma­tose een ziekte welke zich in sterke mate verbreid heeft. Myxo­ma­tose leidt ieder jaar weer tot aanzien­lijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroor­zaakt door het myxo­ma­to­se­virus. De versprei­ding van deze ziekte kan op verschil­lende manieren verlopen. De belang­rijkste is via stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmet­ting van direct contact met besmette dieren of mate­ri­alen mogelijk. Wanneer een infectie in een groep konijnen is aange­slagen is het verloop zeer moeilijk te beïn­vloeden. Preven­tieve maat­re­gelen zijn daarom van essen­tieel belang.

Jonge konijnen zijn gevoe­liger dan volwassen dieren. De tijd tussen de besmet­ting en het zien van de eerste symptomen beslaagt enkele dagen tot een week. In de huid van aange­taste dieren ontwik­kelen zich weke bobbels (myxomen). Voor­keurs­plaatsen voor deze myxomen zijn rond de ogen, de snuit, de oren en de anaal­streek. Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaat er een vaak pussige oog- en neus­uit­vloeiïng. Veel konijnen sterven als gevolg van een Myxomatose-infectie.

Preventie

Zorg ervoor dat uw konijnen niet in aanraking komen met het virus. Dit kan men o.a. bereiken door insecten te weren door het gebruik van horren in huis en eventueel horren­gaas voor het hok. Wees voor­zichtig met het gebruik van giftige chemische stoffen om muggen en vliegen te doden, deze kunnen scha­de­lijk zijn voor het konijn. Zorg ervoor dat uw konijnen vrij zijn van vlooien. Niet elk anti-vlooi­en­middel is geschikt voor konijnen, overleg dus met uw dieren­arts! Maak het hok goed en tijdig schoon. Houd wilde konijnen weg bij uw eigen konijnen. In de praktijk blijkt myxo­ma­tose vaak een onmo­ge­lijke opdracht om te weren met alleen deze preven­tieve maat­re­gelen. Daarom adviseren wij u om uw konijnen te vaccineren.

Viral Haemor­r­hagic Disease 1 & 2 ook bekend als RHD, VHD, VHS of RCD

Viral Haemor­r­hagic Disease (VHD), in Nederland wel het Virale Haemor­r­ha­gi­sche Syndroom genoemd (VHS), is een fatale en zeer besmet­te­lijke konij­nen­ziekte, die voor het eerst in China in 1984 werd waar­ge­nomen en in 1988 ook in Europa. Er zijn twee varianten van het VHD virus, het klassieke (VHD1) en een variant van dit virus (VHD2). Tot eind 2015 was in Nederland alleen het klassieke VHD virus gesig­na­leerd. Sindsdien is echter ook de VHD2 variant aange­toond bij overleden konijnen uit het hele land, zowel bij wilde konijnen als bij als huisdier gehouden konijnen. Deze variant lijkt nu de overhand te hebben.

Voor­na­me­lijk konijnen ouder dan tien weken worden door VHD getroffen. Jonge voedsters met name zijn erg gevoelig. De tijd tussen besmet­ting en het zien van de eerste symptomen bedraagt één tot drie dagen.

Er worden drie vormen onderscheiden
 1. Zeer snel verlo­pende vorm
  Geka­rak­te­ri­seerd door plot­se­linge dood
 2. Snel verlo­pende vorm
  Depressie, stoppen met eten, benauwd­heid, koorts (40–41,5C), inco­ör­di­natie, soms schreeuwen en tanden­knarsen. Vaak ziet men in het laatste stadium een schuimige, bloe­de­rige neus­uit­vloeiïng gevolg door de dood.
 3. Milde vorm
  Deze vorm is zeldzaam. Herstel en levens­lange immuniteit.

De sterfte na een VHD-infectie kan oplopen van 75% tot zelfs 100%.

Preventie

Goede hygiëne is belang­rijk om besmet­ting te voorkomen. Zorg ervoor dat het hok goed en tijdig schoon­ge­maakt wordt. Probeer zoveel mogelijk insecten te weren door o.a. het gebruik van horren in huis en eventueel horren­gaas voor het hok. Wees voor­zichtig met het gebruik van giftige chemische stoffen om muggen en vliegen te doden, deze kunnen scha­de­lijk zijn voor het konijn. Belang­rijk is om contact met wilde konijnen te vermijden. Zorg er dus voor dat deze niet in contact kunnen komen met uw konijnen. Pluk geen gras en andere planten voor uw konijnen in gebieden waar wilde konijnen voorkomen. Tot slot adviseren wij u om uw konijnen jaarlijks in te enten.

Vacci­natie met het 3 in 1 vaccin Nobivac® Myxo-RHD PLUS

Sinds voorjaar 2020 is er een nieuw vaccin beschik­baar dat met één vacci­natie beschermt tegen alle drie de ziekten, dus tegen myxo­ma­tose, RHDV1 én RHDV2. Het vaccin is een jaar werkzaam en moet dus elk jaar herhaald worden.

Kenmerken
 • 3‑in‑1 bescher­ming voor myxo­ma­tose, VHD1 en VHD2
 • Bescher­ming voor myxo­ma­tose, VHD1 en VHD2 gedurende 1 jaar
 • Mag vanaf 5 weken leeftijd, maar dan voor de leeftijd van 6 maanden herhalen (ivm de maternale immuniteit)
 • Vanaf een leeftijd van 7 weken geeft het vaccin een bescher­ming gedurende 1 jaar
 • Bescher­ming na 3 weken
 • Onder­huidse injectie met 0,5 ml
 • Per konijn 1 vaccin
 • Mag gebruik worden tijdens de dracht
 • Voor myxo­ma­tose geeft het altijd bescher­ming. Voor RHD1 en RHD2 kan er een extra vacci­natie nood­za­ke­lijk zijn

Ziektes bij de cavia

Abcessen Abcessen zijn bultjes en kunnen op verschillende worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door distels in het hooi of een beet met een geïnfecteerde tand van een andere cavia. Soms kan een abces binnen 12 uur ontstaan. De zwelling is zeer pijnlijk en als het zelf...

Cavia’s algemeen

De cavia komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Ze werden gedomesticeerd door de Inca's en gehouden voor het vlees. In Peru wordt de cavia nog steeds gegeten. Het is een traditioneel gerecht en delicatesse bekend als cuy. Rond 1500 zijn ze door Spaanse...

Gezel­schap cavia

Cavia's zijn in het wild schuwe dieren die in groepen van 5-10 dieren samenleven en beschutting vinden in holen. Een cavia is een sociaal levend dier en heeft graag een soortgenoot om zich heen. Wat is de beste combinatie voor een cavia? Verschillende sexe-combinaties...