Privacy- en cookieverklaring

wij vinden uw privacy belangrijk

Privacy- en cookieverklaring

wij vinden uw privacy belangrijk
privacy

algemeen

Animal Home vindt het belang­rijk dat er verant­woord met persoons­gegevens wordt omgegaan. Daarom verwerken we alleen gegevens die nodig zijn en gaan we zorg­vuldig om met uw persoons­gegevens. De gegevens die wij van u ontvangen worden uitslui­tend gebruikt voor het daarvoor bestemde doel. Wij stellen uw gegevens nooit voor commer­ciële doel­stel­lingen ter beschik­king aan derden.

Deze privacy- en cookie­verklaring is van toepas­sing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienst­ver­le­ning van Animal Home. De ingangs­datum voor de geldig­heid van deze voor­waarden is 01-12-2020, met het publi­ceren van een nieuwe versie vervalt de geldig­heid van alle voor­gaande versies.

Deze privacy- en cookie­verklaring beschrijft welke gegevens wij verza­melen over u, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voor­waarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze uw gegevens worden opge­slagen en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrek­king tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over onze privacy- en cookie­verklaring kunt u contact opnemen met onze contact­per­soon voor priva­cy­zaken Bianca van Lienden. U vindt de contact­ge­ge­vens aan het einde van onze privacy- en cookieverklaring.

Privacy- en cookieverklaring Animal Home
doel van de verwer­king van

uw persoons­gegevens

Algemeen doel

Bent u klant bij Animal Home dan bewaren we de gegevens van het dier en uw contact­ge­ge­vens. Het betreft gegevens zoals naam, e‑mailadres en telefoon­nummer. Zolang u klant bent en/of uw dier leeft, hebben we deze gegevens nodig. De door ons verza­melde gegevens worden uitslui­tend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening.

Uw gegevens wordt niet met derden gedeeld, anders dan om aan boek­houd­kun­dige en overige admi­ni­stra­tieve verplich­tingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheim­hou­ding gehouden op grond van de over­een­komst tussen hen en ons of een eed of wette­lijke verplichting.

We verwerken (mogelijk) de volgende persoons­gegevens van u:

  • Voor- en Achternaam
  • Scherm­naam social media accounts 
  • E‑mailadres
  • Telefoon­nummer (vast en mobiel)
  • Adres
  • Bank­re­ke­ning­nummer indien u via over­ma­king of tikkie heeft betaald

Boven­staande persoons­gegevens hebben wij van u verkregen of vanuit openbare bronnen zoals Facebook bijvoor­beeld door te reageren op een van onze berichten of contact via messenger.

Nieuws­brief (MailChimp)

Onze nieuws­brief wordt verstuurd met MailChimp. U ontvangt alleen de nieuws­brief wanneer u zich heeft inge­schreven via onze website of wanneer u ons toestem­ming heeft gegeven u toe te voegen aan onze nieuws­brief­lijst. Onderaan elke e‑mail staat een link om u af te melden van de nieuws­brief. We bewaren deze gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

Om u de nieuws­brief te kunnen versturen, wordt uw naam en e‑mailadres verwerkt door Mailchimp en beveiligd opge­slagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere inter­net­tech­no­lo­gieën die laten zien of e‑mails worden geopend en gelezen. Infor­matie over hoe MailChimp met uw gegevens omgaat, kunt in vinden in de privacy policy van Mailchimp.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e‑mail, ons contact­for­mu­lier, WhatsApp of social media hebben we auto­ma­tisch gegevens van u ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht.

Bewaar­ter­mijn

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij u ons bent en/of uw dier leeft. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Let op! Indien uw dier nog leeft, bewaren wij uw naam, telefoon­nummer, e‑mailadres en de gegevens van het dier zo lang het dier leeft.

Om misbruik te voorkomen versturen wij kopieën en (persoons)gegevens uitslui­tend naar het ons bekende e‑mail- of postadres. Wanneer u gegevens wenst te ontvangen op bijvoor­beeld een afwijkend e‑mailadres of een postadres zullen wij u vragen om u zich te legitimeren.

Wij houden een admi­ni­stratie bij van afge­han­delde verzoeken, in het geval van een vergeet­ver­zoek admi­ni­streren wij geano­ni­mi­seerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machi­ne­lees­bare gege­vens­in­de­ling die wij binnen onze systemen hanteren.

Fiscaal en straf­rech­te­lijk onderzoek

Het kan voorkomen dat Animal Home op grond van wette­lijke verplich­tingen uw gegevens moet delen in verband met een uit over­heids­wege fiscaal of straf­rech­te­lijk onderzoek. In zo’n situatie zijn wij gedwongen deze gegevens vrij te geven aan de betref­fende instantie.

uw rechten

recht op inzage

Algemeen

U heeft als betrok­kene bepaalde rechten met betrek­king tot de persoons­gegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, recti­fi­catie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoons­gegevens we van u verwerken en u mag vervol­gens verzoeken deze te laten recti­fi­ceren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, recti­fi­catie of wissing kunt u sturen naar ons contact­per­soon voor priva­cy­zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wordt u verzoek inge­wil­ligd, sturen wij een kopie van uw gegevens naar het ons bekende e‑mailadres.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwer­king van uw persoons­gegevens te beperken, bijvoor­beeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwer­king onrecht­matig is of we uw persoons­gegevens niet meer nodig hebben.

U kunt uw verzoek voor beperking van uw persoons­gegevens sturen naar ons contact­per­soon voor priva­cy­zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt inge­wil­ligd sturen wij een beves­ti­ging dat gegevens m.b.t. de beperking niet langer verwerkt zullen worden naar het ons bekende e‑mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoons­gegevens van ons in een gestruc­tu­reerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen.

Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij ons contact­per­soon voor priva­cy­zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt inge­wil­ligd sturen wij u op het bij ons bekende e‑mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwer­kers of derden zijn verwerkt. Naar alle waar­schijn­lijk­heid kunnen wij in een dergelijk geval de dienst­ver­le­ning niet langer voort­zetten, omdat de veilige koppeling van data­be­standen dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voor­ko­mende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwer­king van uw persoons­gegevens door Animal Home of in opdracht van ons. Wanneer u bezwaar maakt zullen zij onmid­de­lijk de verwer­king van persoons­gegevens staken in afwach­ting van de afhan­de­ling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zullen wij de gegevens die wij (laten werwerken) ter beschik­king stellen aan u. Daarna zal de verwer­king blijvend stopgezet worden.

U heeft bovendien het recht om niet aan geau­to­ma­ti­seerde indi­vi­duele besluit­vor­ming of profiling te worden onder­worpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepas­sing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons contact­per­soon voor privacyzaken.

Informatie over het houden en verzorgen van konijnen en cavia's | Animal Home
wij gebruiken 

cookies

Func­ti­o­nele cookies

Func­ti­o­nele cookies zijn nood­za­ke­lijk voor een goed func­ti­o­ne­rende website. 

Google Search console

Google Search Console is een dienst waarmee we de vind­baar­heid van onze website kunnen verbe­teren. Daarnaast ontvangen we maan­de­lijks een verslag over de bezoekers op onze website. Dit rapport helpt ons om onze website te verbe­teren. Alle gegevens die verzameld worden zijn geano­mis­seerd en wordt niet met derden gedeeld.

Google Search Console is onderdeel van het Ameri­kaanse bedrijf Google. Google zal de verkregen infor­matie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de infor­matie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestem­ming gegeven de verkregen infor­matie te gebruiken voor andere diensten van Google. De verza­melde infor­matie wordt op Ameri­kaanse servers opge­slagen. Google confor­meert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Meer infor­matie over het beleid van Google vind u in het Priva­cy­be­leid van Google.

Links/ koppe­lingen

Op onze website bevinden links/ koppe­lingen naar externe websites. Door op een link te klikken, bezoekt u een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Voor meer infor­matie hierover raden wij u aan de privacy- of cookie­verklaring van de betref­fende website te lezen.

Cookies van Mailchimp

Voor het versturen van de nieuws­brief maken wij gebruik van Mailchimp. Ook Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer infor­matie hierover kunt u vinden in de privacy policy van Mailchimp.

Cookies van Social Media buttons

Via een code kunnen de verschil­lende social media kanalen cookies plaatsen. Hiermee is het mogelijk een blogpost van onze website delen op uw eigen social media account.

Wij gebruiken social media buttons voor  TwitterFacebook en Pinterest. In de priva­cy­ver­kla­ringen van de betref­fende social media kanalen kunt u lezen wat zij precies met de verza­melde infor­matie doen.

Cookies uitscha­kelen en/ of verwijderen

Wilt u cookies uitscha­kelen en/ of verwij­deren? Dit doet u via de instel­lingen van uw browser. Wanneer u cookies uitscha­kelt werkt onze website mogelijk minder goed en kan het zijn dat dat u bepaalde functies van onze website niet meer kunt gebruiken.

Internet Explorer
Ga naar Extra > Inter­ne­top­ties > Algemeen. Klik bij Brow­se­ge­ge­vens op Verwij­deren, vink Cookies en websi­te­ge­ge­vens aan en klik op Verwij­deren.

Firefox
Ga naar Voor­keuren > Privacy. Klik op Verwijder indi­vi­duele cookies > Verwijder alles (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Brow­se­ge­ge­vens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere site­ge­ge­vens aan. Klik op Brow­se­ge­ge­vens wissen.

Safari
Ga naar Voor­keuren > Privacy. Klik op Verwijder alle websi­te­ge­ge­vens of kies wat je met de cookies wilt doen.

priva­cy­zaken

contact­gegevens

Vragen naar aanlei­ding van deze privacy- en cookie­verklaring of wilt u gebruik maken van een van uw rechten?
Neem contact met op met ons contact­per­soon voor priva­cy­zaken Bianca van Lienden via het contactformulier.

06–21930400 
niet na 21.00 uur bellen!
 

06–21930400

info@animalhome.nl

priva­cy­zaken

neem contact op